Arwah Tony Spider Meningg4l Dunia Di Studio Rakaman,, Al-fatihah. Salam takziah buat keluarga arwah…

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴀꜱꜱ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴛᴀɴᴀʜ ᴀɪʀ, ꜱᴘɪᴅᴇʀ, ᴛᴏɴʏ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 1 ᴘᴀɢɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀ ꜱᴛᴜᴅɪᴏ

ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴀꜱꜱ ᴋᴜᴍᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪ ʙɪʟɪᴋ ᴛɪᴅᴜʀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱᴛᴜᴅɪᴏ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ʟᴜɴᴄᴀɪ ᴇᴍᴀꜱ ᴍɪʟɪᴋ ꜱᴇɴɪᴍᴀɴ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴍ. ɴᴀꜱɪʀ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ. ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴜᴋᴀ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴛᴏɴʏ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɢɪᴛᴀʀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴇxɪꜱᴛꜱ, ᴀʟᴏɴɢ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴘᴜᴋᴜʟ 3 ᴘᴀɢɪ.

ᴘᴇʀɢɪ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ᴀᴋᴜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛᴍᴜ ᴛᴏɴʏ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴜ ᴅɪᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ. ᴀᴍɪɴ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴀʟʟᴀʏʜᴀʀʜᴀᴍ ᴛᴏɴʏ, ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱᴘɪᴅᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀꜱᴜʜᴀɴ ꜱɪꜰᴜ ᴍ ɴᴀꜱɪʀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴀɴɢɢᴏᴛᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴛᴀᴍ (ᴠᴏᴋᴀʟɪꜱ), ɴᴀꜰɪᴇ (ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɢɪᴛᴀʀ), ᴀɪᴇ (ᴘᴇᴍᴀɪɴ ɢɪᴛᴀʀ) ᴅᴀɴ ɪꜱ (ᴘᴇᴍᴀɪɴ ʙᴀꜱꜱ). ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɢᴜ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ꜱᴘɪᴅᴇʀ ɪᴀʟᴀʜ ʀᴇʟᴀᴋᴜ ᴘᴜᴊᴜᴋ, ᴋᴀꜱɪʜ ʟᴀᴛɪꜰᴀʜ ᴅᴀɴ ʟᴀᴜᴋᴋᴜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴀꜱɪɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ

About admin

Check Also

Cepatnya kau pergi..” – Rakan sebak, rider Foodpanda maut tak sempat elak kereta

Hampir saban minggu kita mendengar khabar duka mengenai penghantar makanan yang mencari rezeki t4npa mengira …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!