ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ʙ4ᴊᴇᴛ ʏɢ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ꜱ3ᴋꜱ ᴘᴇʟᴀʏᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ (ɢʀ0) ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅɪꜱᴇʀʙᴜ

ɪᴘᴏʜ – ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏᴛᴇʟ ʙᴀᴊᴇᴛ ʏɢ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ꜱ3ᴋꜱ ᴘᴇʟᴀʏᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ (ɢʀ0) ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴅɪꜱᴇʀʙᴜ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀᴅᴜ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴄᴍ ʏᴜꜱᴜꜰꜰ, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴊᴀᴍ 3.30 ᴘᴇᴛᴀɴɢ, ʜᴏᴛᴇʟ 2 ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ꜱᴀᴍʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙʟᴏᴋ ʟᴀɪɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴀɢɪ ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʙᴜʀɪ ᴘɪʜ4ᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ɪᴍ1ɢʀᴇꜱᴇɴ ɴᴇɢᴇʀɪ, ᴋᴀᴍᴀʟʟᴜᴅɪɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴛᴀᴋᴛɪᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴇᴅᴀʀɪ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛ ᴋᴜᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴘᴜɴɢ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙ4ɢɪ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ, ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴀꜱʏɪᴋ ᴍᴇʟᴀʏᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴋɪᴛᴀ.

“ʜᴏᴛᴇʟ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴊᴀᴍ 10 ᴘᴀɢɪ ʜɪɴɢɢᴀ 12 ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ꜱᴇᴋꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʏᴀʀᴀɴ ꜱᴇʀᴇɴᴅᴀʜ ʀᴍ55,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 15 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ, ᴇᴍᴘ4ᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ 25 ʜɪɴɢɢᴀ 41 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴀᴛᴀꜱ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ɪᴛᴜ, ʟᴀᴘᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀʀɢᴀ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢʀ0.

“ᴅᴜᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴡᴀʀɢᴀ ʙᴀɴɢʟᴀᴅᴇꜱʜ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ, ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ꜱʏᴀʀᴀᴛ ᴘᴀꜱ ʟᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ.

“ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴡᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ᴘʀᴇᴍɪꜱ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʙᴀɢɪ ꜱɪꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 56(1)(ᴅ) ᴀᴋᴛᴀ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ 1959/63 ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴀꜱɪɴɢ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴀꜱ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀᴅᴜ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ 16 ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴅᴀʀɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀ ɪᴘᴏʜ ɪᴛᴜ ᴛᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 4 ᴘᴇᴛᴀɴɢ.

“ᴊɪᴍ ᴘᴇʀᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴛᴜʜɪ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱᴏᴘ) ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ.

“ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅɪꜱᴇʀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴀᴅᴜᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

SUMBER: BH I METRO

PERHATIAN:KEPADA PEMBACA SEMUA JANGAN TINGGALKAN KOMEN HINAAN ATAUPUN CACIAN. PIHAK KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG RISIKO YANG TERJADI..
Jangan ketinggalan juga untuk mengikuti kisah-kisah menarik yang kami kongsikan di bawah.

JANGAN LUPA LIKE DAN SHARE>>>

FOLLOW KAMI DI PAGE….

About admin

Check Also

[VIDEO] Dikeepung Poolis Seebab Tak Pakai ‘Heelmet’, 2 Pemuda Nekad Terjun Sawah ‘Acah’ Jadi Pesawah

Gara2 takut dikejar oleh pihaak polis, dua orang pemuda dilaporkan berpura2 menjadi pesawah, lapor portal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!