‘Ad1k, Kau B0leh Nampak Kan? Cuba Suluh, Itu Ke Benda Tu?’ – Adik-beradik Didatangi Pocong Ketika Memancing…

ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍɪꜱᴛɪᴋ/ꜱᴇʀᴀᴍ ᴍᴀꜱɪɴɢ2. ɪɴɪ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ʙᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍᴀʜ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ, ᴀɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ.

ᴋɪꜱᴀʜ ɪɴ1 ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ᴀᴋᴜ ᴍᴇɴᴇᴍᴀɴɪ ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴀɴᴄɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴘᴇᴛᴀɴɢ. ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀᴋᴜ, ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴍᴇɴᴀᴊᴏ. ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ, ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜʟᴀʜ.

ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴘ3ʀɢɪ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀᴍ 10 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ꜱɪʟᴀᴘ. ᴀʙᴀɴɢ ᴛ4ᴋ ɴᴀᴋ ᴀᴍʙɪʟ ᴘᴀɴᴄɪɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɴ4ᴋ ᴀɴɢᴋᴀᴛ, ᴛᴀᴋᴠ ᴛ ʙɪᴀᴡᴀᴋ ᴀᴛ4ᴜ ᴜʟᴀʀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴋᴜᴛ. ʟᴀɢɪᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ. ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴀ ᴀᴊᴀᴋ ᴀᴋᴜ ᴛᴇᴍᴀɴᴋᴀɴ ᴅ1ᴀ.

ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ʟ0ᴋᴀꜱɪ, ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ꜱᴜʟᴜʜ ᴋ3 ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴀᴊᴏ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ. ᴀᴋᴜ ᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ, “ʙᴀɴɢ ɪᴍ, ʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴀᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴊᴏ ᴅɪᴘᴀꜱᴀɴɢ?”. ᴅɪᴀ ᴋ4ᴛᴀ, “ᴀʟᴀᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴜɴ, 23 ʙᴀᴛᴀɴɢ ᴊᴇ”. ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ᴀᴋᴜ, “ᴇʜ ᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ɴɪ, ʙᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴋɪᴛ 23 ʙᴀᴛᴀɴɢ”. ꜱ3ʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ ᴀᴋᴜ ᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, “ɴᴀɴᴛɪ ᴛᴀᴊᴏ ᴛᴜ ɴᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ʙᴀᴡᴀ ʙᴀʟɪᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇ?”. ᴅɪᴀ ᴊᴀᴡᴀʙ, “ᴏᴛᴀᴋ ᴋᴀᴜ, ᴘᴏᴛᴏɴɢ ᴛᴀʟ1 ᴊᴇ, ʙᴀᴛᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟʟᴀʜ”. ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ᴋᴇᴛᴀᴡᴀ.

 


ɢᴀᴍʙᴀʀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ʜɪᴀꜱᴀɴ

ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜʟᴀ ᴘᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴊᴜᴛ ᴛᴜ ꜱᴀᴛᴜ ᴅ3ᴍɪ ꜱᴀᴛᴜ. ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴛᴀᴊᴏ ᴋᴇɴᴀ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ᴘᴜɴ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ 4-5 ʙᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴀᴄ4ᴍ ᴛᴜ. ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀ ʟᴀ ꜱᴇʙ4ʙ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴋᴀᴛ ᴋᴀɴ. ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ɪᴋᴀɴ ᴋᴇʟɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ. ꜰᴜʜ! ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀ ᴋᴇʟɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ, ʙᴜ4ᴛ ꜱᴀᴍʙᴀʟ ʟᴀᴅᴀ ᴀᴘɪ ᴋᴀɴ? ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴɢᴀᴛ ʟᴀ.

ᴍᴀʟᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɪᴋᴀɴ ᴋᴇʟɪ, ʙᴀᴠɴɢ, ʟᴀᴍᴘᴀᴍ, ʜᴀʀᴜᴀɴ, ᴘᴜʏᴜ/ʙᴇᴛᴏᴋ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴋᴜᴛɪᴘ ɪᴋᴀɴ, ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴜɴʏɪ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ. ʙᴇʀᴅᴇʙᴜᴋ ʙᴜɴʏɪɴʏᴀ, ᴋᴜᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴊᴀᴛᴜʜɴʏᴀ. ᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀꜱᴀɴɢᴋᴀ ʙᴀɪᴋ ᴊᴇ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴜᴀʜ ꜱᴀᴡɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪ ᴘᴏʜᴏɴɴʏᴀ. ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ɪʏᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ.

ᴍᴀꜱᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ, ᴀᴋᴜ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴜɴʏɪ ꜱᴀʏᴜᴘ-ꜱᴀʏᴜᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙᴜɴʏɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ. ʙᴜɴʏɪɴʏᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴋᴀꜱᴀʀ.

“ᴡᴇʜ! ᴋᴀᴜ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴛᴀᴋ?!” ᴀᴋᴜ ᴛᴀɴʏᴀ ᴀʙᴀɴɢ.

ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴘᴜʟᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ᴘᴇɴᴀᴋᴜᴛ ꜱɪᴋɪᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴋᴀᴛᴀ, “ᴋᴀᴜ ᴛᴜ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴇʟᴏᴋ-ᴇʟᴏᴋ ꜱɪᴋɪᴛ ʟᴀ. ᴀᴅᴜʜ ᴋᴀᴜ ɴɪ!”.

ᴀᴋᴜ ꜱᴜʟᴜʜ ᴍᴜᴋᴀ ᴀʙᴀɴɢ, ᴍᴜᴋᴀɴʏᴀ ᴅᴀʜ ᴘᴜᴄᴀᴛ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴜ, ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴜɴʏɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɢɪɢɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛɪᴘ. ᴛɪᴍᴇ ᴛᴜ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴀɴʏᴀ ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴄᴀᴋᴀᴘ, “ᴏɪ ᴅɪᴋ! ᴋᴀᴜ ᴄᴇᴘᴀᴛ ꜱɪᴋɪᴛ! ᴋᴀᴜ ᴛᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴜɴʏɪ ᴀᴘᴀ ᴛᴜ”.

“ʙᴜᴀᴛ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴊᴇ ʟᴀʜ. ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴋᴀᴄᴀᴜ ᴅɪᴀ,” ᴀᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ, ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴊᴀᴍ ᴅᴀʜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴘᴜᴋᴜʟ 12 ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴄᴇᴘᴀᴛ ʟᴀ… ᴛᴀᴋ ʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴀʟɪᴋ ᴋɪᴛᴀ ɴɪ ᴋᴀɴɢ!” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ, ᴀᴋᴜ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ʟᴀɢɪ ʙᴇɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ꜱᴜᴀʀᴀ ꜱᴀʏᴜᴘ-ꜱᴀʏᴜᴘ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ. ᴀᴋᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ, “ᴡᴇʏ ʙᴀɴɢ ɪᴍ, ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ-ᴛᴜᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴜɴʏɪ ᴊᴀᴜʜ ᴅɪᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ. ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴜɴʏɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ, ᴅɪᴀ ᴊᴀᴜʜ.”

“ᴡᴇʏ! ᴋᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴛᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴜ?!” ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ɢᴇʀᴀᴍ ᴅᴀɴ ꜱᴜʀᴜʜ ᴀᴋᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴡᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ.

ᴅᴀʜ ꜱᴛᴀʀᴛ ᴇɴᴊɪɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ, ᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴜɴʏɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ. ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴀʙᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴘᴇɢᴀɴɢ ʙᴀᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ, “ᴅɪᴋ, ᴋᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴋᴀɴ?”. ᴀᴋᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ʟᴀ, “ʜᴀ’ᴀʜ”. ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴅᴀʜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴋᴇᴛᴀᴋᴜᴛᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ. “ᴄᴜʙᴀ ᴋᴀᴜ ꜱᴜʟᴜʜ ᴋᴀᴛ ᴛᴇᴘɪ ʙᴜꜱᴜᴛ ᴛᴜ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴀɴᴀɴ ᴋɪᴛᴀ. ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴜ ᴋᴇ?” ᴅɪᴀ ᴛᴀɴʏᴀ. “ᴊᴀᴘ, ᴀᴅɪᴋ ꜱᴜʟᴜʜ”, ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ-ʟᴀʜᴀɴ ᴀᴋᴜ ʜᴀʟᴀ ʟᴀᴍᴘᴜ ꜱᴜʟᴜʜ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ʙᴜꜱᴜᴛ ᴛᴜ.

ʜᴀ! ɴᴀʜ ᴋᴀᴜ! ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ʙᴇɴᴅᴀ ʙᴇʀʙᴜɴɢᴋᴜꜱ ᴛᴜ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ʙᴜꜱᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀɴᴀʜ. ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴇʟᴀʏᴀɴɢ. ꜱᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ! ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇɪɴɢᴀᴛ ᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ, ʙᴜɴɢᴋᴜꜱᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴏᴛᴏʀ ɢɪʟᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴄɪᴋᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ꜱɪᴋɪᴛ ꜱᴇʙᴀʙ ᴡᴀʀɴᴀʜ ᴍᴇʀᴀʜ ᴋᴀɴ. ᴡᴀʟʟᴀʜᴜᴀʟᴀᴍ.

ᴛᴏʀᴄʜʟɪɢʜᴛ ᴀᴋᴜ ᴛɪᴍᴇ ᴛᴜ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ꜱᴜʟᴜʜ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴋᴇ ᴍᴜᴋᴀ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴜ. ꜱᴇɪɴɢᴀᴛ ᴀᴋᴜ ᴍᴜᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴜᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴋᴜʟɪᴛ. ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙɪᴊɪ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴜɴᴛᴀɪ, ɪᴛᴜʟᴀʜ ʀᴜᴘᴀ ᴅɪᴀ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴏʀᴀɴɢ ᴊᴜᴍᴘᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴍᴜᴋᴀ, ɢᴇʟᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴛᴜᴛᴜᴘ ʜᴀʙɪꜱ. ᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴍᴇ ᴀᴋᴜ ᴊᴜᴍᴘᴀ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴋᴜʟɪᴛ, ʙɪᴊɪ ᴍᴀᴛᴀ ᴛᴇʀᴊᴜɴᴛᴀɪ.

ᴄᴇᴘᴀᴛ-ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀɪꜱᴛɪɢʜꜰᴀʀ ᴅᴀɴ ꜱᴜʟᴜʜ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʟᴀɪɴ, ꜱᴛᴀʀᴛ ᴍᴏᴛᴏʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴘᴇᴄᴜᴛ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʙᴀʟɪᴋ ᴛᴜ, ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴜ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ. ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴘᴜɴ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴜ. ᴛɪᴍᴇ ᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɴᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴜ, ʙᴇɴᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙᴇʀɢᴏʏᴀɴɢ-ɢᴏʏᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʟᴏᴍᴘᴀᴛ-ʟᴏᴍᴘᴀᴛ. ᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴏᴍᴘᴀᴛ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇʟᴏᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ʜᴀɴᴛᴜ ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ. ᴅɪᴀ ʟᴏᴍᴘᴀᴛ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀʀᴀᴋ ᴅᴜᴀ ᴛɪᴀɴɢ ʟᴀᴍᴘᴜ ᴇʟᴇᴋᴛʀɪᴋ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴜ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴀ ʟᴏᴍᴘᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ, ᴛᴇʀᴜꜱ ʜɪʟᴀɴɢ. ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴋᴀᴛ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴅᴏᴀ, ʟᴀɴᴄᴀʀ ᴘᴜʟᴀᴋ ᴛᴜ. ᴀᴋᴜ ᴛɪᴍᴇ ᴛᴜ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ɢᴀʙʀᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴊᴀᴅɪ ɢᴀʙʀᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀʙᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ᴅᴏᴋ ʜɪꜱᴛᴇʀɪᴀ ᴋᴇᴛᴀᴋᴜᴛᴀɴ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ. ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴋᴜ ᴄᴜᴀᴋ. ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴅɪᴀ ʙᴀᴄᴀ ꜱᴀᴊᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ɪɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴏᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ. ʙᴜɴʏɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴀᴋᴜ ᴍᴀɪɴ-ᴍᴀɪɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅɪᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴅᴏᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ. ᴀᴋᴜ ᴊᴀᴅɪ ɢᴀʙʀᴀ ᴋᴀᴛ ꜱɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴀᴍᴀ ʙᴀᴄᴀ ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴜ ɪɴɢᴀᴛ.

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ. ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ᴅᴜʟᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ. ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋ, ᴍᴀᴋ ᴀᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ, “ᴅᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴅᴀ ʙᴜɴʏɪ ᴘᴇʟɪᴋ-ᴘᴇʟɪᴋ ᴛᴜ ʙᴀʟɪᴋ ꜱᴀᴊᴀʟᴀʜ. ᴛᴜɴɢɢᴜ ʟᴀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ᴀᴘᴀ?”. ᴀᴋᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ᴅɪᴀᴍ ᴊᴇ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴅᴇᴍᴀᴍ. ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴀɴ ʜᴀʀɪɴʏᴀ ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴍᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ ᴅᴀʀɪ ᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴢ. ᴍᴀᴋ ᴀᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ, “ʜᴀᴀ ʙɪᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴋᴀᴛ”. ᴋɪᴛᴏʀᴀɴɢ ᴅɪᴀᴍ ᴊᴇ.

ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴀᴊᴀ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ. ɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ. ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀᴋᴜ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴀᴋᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ꜱᴇᴋɪᴀɴ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ.

SUMBER: FB Muhammad Nafis/Thereporter

PERHATIAN:KEPADA PEMBACA SEMUA JANGAN TINGGALKAN KOMEN HINAAN ATAUPUN CACIAN. PIHAK KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG RISIKO YANG TERJADI..
Jangan ketinggalan juga untuk mengikuti kisah-kisah menarik yang kami kongsikan di bawah.

JANGAN LUPA LIKE DAN SHARE>>>

FOLLOW KAMI DI PAGE….

About admin

Check Also

[VIDEO] Siren Dibunyikan, Viral Dipercayai Air Sungai Tembeling Mel1mpah & Arus D3ras

Hujan berterusan yang melanda Pahang sejak pagi tadi menyebabkan aras air di Sungai Tembeling melimpah. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!